Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde

Indholdsfortegnelse

A. Kirkegårdenes ledelse og administration

B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

C. Om gravpladser

Fredningstiden

Kistegrave

Urnegrave

Fællesgrave

Flytning af gravsatte kister/urner

Nedlæggelse af regulering

Vedligeholdelse af gravsteder

Gravstedernes indhegning og mindesmærker

D.  Takster for leje af gravsteder m.m

E.  Øvrige bestemmelser

F.  Ordensbestemmelser.

 

A. Kirkegårdenes ledelse og administration

§ 1.  Disse vedtægter gælder for:

Ballerup Kirkegård, Sankt Jacobs vej nr. 1, 2750 Ballerup og 

Skovvejens Kirkegård, Digterparken nr. 1, 2750 Ballerup

 

Stk. 2. Kirkegårdene bestyres af Ballerup Sogns Menighedsråd og den daglige drift varetages i Kirkegårdsudvalget.

Menighedsrådet har ansat en Kirkegårdsleder, der under ansvar af Menighedsrådet og Kirkegårdsudvalget udfører de driftsrelaterede opgaver på kirkegårde ifølge de til enhver tid gældende regler, retningslinjer og vedtægter for opgaveområdet. Opgaveområdet er yderligere beskrevet i stillingsbeskrivelse for Kirkegårdslederen.

Kirkegårdsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af årsregnskab for kirkegårdens drift samt for udarbejdelse af budget for kommende år. Regnskab og budget godkendes efter samme regler som menighedsrådets regnskab og budget.

 

Stk. 3. Klager vedrørende kirkegårdenes drift rettes til Ballerup Sogns Menighedsråd, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup.

 

Stk. 4. For hver af kirkegårdene skal der føres et elektronisk kartotek over gravsteder. Ligeledes skal der være opdaterede kort over kirkegårdenes gravstedsarealer.

 

Stk. 5. Kirkegårdslederen er ansvarlig for, at der sker sammenholdelse mellem det elektroniske kartotek over gravpladserne og de faktiske forhold mindst 1 gang om året.

 

Stk. 6. Ved syn på kirkegårdene skal såvel kort som elektronisk kartotek fremvises.

 

B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 2. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret) og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til Kirkegårdskontoret, Digterparken 1, 2750 Ballerup.

Stk. 2. Det er gravstedsejers pligt, til enhver tid, at oplyse Kirkegårdskontoret om adresseændring i både ind - og udland.

 

Stk. 3. I forbindelse med oprettelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udsteder Kirkegårdskontoret et gravstedsbrev i 2 eksemplarer. Det ene udleveres til gravstedsejer og det andet opbevares i Kirkegårdskontorets arkiv.

 

Stk. 4. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom i gravstedsdatabasen og nyt gravstedsbrev udskrives.

 

Stk. 5. Såfremt der er noteret flere gravstedsejere på et gravsted vil hovedgravstedsejer (den øverste nævnt i gravstedsbrevet) blive kontaktet ved fornyelse eller ændring af gravstedet. Såfremt hovedgravstedsejer ikke ønsker at forny gravstedet eller ikke reagerer på Kirkegårdskontorets henvendelser, vil øvrige gravstedsejere blive kontaktet ved brev.

Hovedgravstedsejer kan dokumentere alle gravstedsejeres enighed om en given fornyelse eller ændring ved fremsendelse af underskrevet erklæring herom.

Gravstedsretten kan kun overdrages med skriftligt tilsagn fra indehaveren af gravstedsretten.

 

Stk. 6. På Ballerup kirkegård kan der for tiden kun erhverves gravsteder til urnenedsættelser.

 

Stk. 7. I bestående gravsteder på Ballerup kirkegård - erhvervet før 1. april 1959 - kan der indtil videre foretages kistebegravelser.

 

§ 3  Gravstedsret kan erhverves af alle, hvor afdøde opfylder følgende betingelser:

 

Stk. 2. Når der oprettes gravplads til en gift person, skal der hvis det ønskes, samtidig oprettes en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor ægtefællen bor ved sin død, under forudsætning af, at fredningstiden ikke er udløbet. Personer, der lever i et fast samlivsforhold uden at være gift sidestilles med gifte.

 

Stk. 3. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk.1 til at få en sømmelig gravplads udlagt.

 

Stk. 4. Der kan, i særlige tilfælde, erhverves gravstedsret for andre, efter kirkegårdsudvalgets accept. Dette forudsætter, at der er tilstrækkelig plads på kirkegårdene.

 

Stk. 5. Gravsteder kan oprettes med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder oprettet, forudsætter det kirkegårdsudvalgets godkendelse.

 

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter fredningstidens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegårdene forhindrer det.

 

Stk. 7. Hvis der ønskes forlængelse af gravstedsretten i et længere tidsrum end fredningstiden, kan dette ske med kirkegårdsleders godkendelse. Denne godkendelse kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse er anført i gældende takstregulativ.

 

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for et tidsrum, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan ske med kirkegårdsleders godkendelse og kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse er anført i gældende takstregulativ.

 

Stk. 9. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten forlænges som minimum til udløbet af fredningsperioden for den nye nedsættelse.

 

§ 4  Erhvervelser eller fornyelser af gravstedsretten regnes fra den førstkommende 1. januar.

 

Stk. 2. Gravstedsejer kan få gravstedet fornyet ved henvendelse til kirkegårdskontoret i rimelig tid inden gravstedsrettens ophør.

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdskontoret ved almindeligt brev gravstedsejer en påmindelse om fornyelsen. Såfremt dette ikke medfører henvendelse fra gravstedsejer fremsendes et rekommanderet brev om fornyelsen. Fremsættes der ikke et ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården. 

 

Stk. 3. For fornyelse af gravstedsretten på urnefællesgrav på Skovvejens Kirkegård samt kistefællesgrav (afd. 9) skal gravstedsejer henvende sig på kirkegårdskontoret. Såfremt der er navneplade eller vase på kistefællesgraven (afd. 9), vil gravstedsejer blive kontaktet af kirkegårdskontoret for fornyelse. Gravstedsretten kan ikke fornyes på fællesgraven på Ballerup Kirkegård.

 

Stk. 4. Såfremt gravstedsejer ikke ønsker gravstedet fornyet bliver gravstedet nedlagt, med mindre en af de andre gravstedsejere ønsker at videreføre dette. 

 

Stk. 5. Ved bopæl i udlandet skal gravstedsejer selv henvende sig til kirkegårdskontoret for fornyelse af gravstedet i rimelig tid inden gravstedsrettens ophør.

 

Stk. 6. Gravstedsejer kan inden den 1. februar efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. Orientering herom skal gives i den i stk. 2 og 3 nævnte påmindelse.

 

C. Om gravpladser

Fredningstiden

§ 5.  Fredningstiden - den tid hvor en grav skal henligge urørt - er:

 

Stk. 2. Murede grave kan tillades med samtykke fra menighedsrådet og efterfølgende godkendelse fra stiftsøvrigheden. Såvel planer for indretning samt vilkår for oprettelsen skal godkendes.

 

Kistegrave

§ 6. En kistegravplads for en voksen skal være 2,5 m x 1,35 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

 

Stk. 2. Hvor der er etableret særlig afdeling for barnegravpladser, er gravpladsen 0,5 x 1 m. Graven skal være så dyb at der er mindst 1 m jord over kistelåget.

 

Stk. 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

Urnegrave

§ 7. Ballerup kirkegård er - med tilsynsmyndighedernes godkendelse – ændret til alene at være en urnekirkegård for så vidt angår nye gravsteder.

Urnegravstederne skal være 1 x 1 m. For så vidt angår afdeling A, B, C, D, E, F, G og H er urnegravstederne 1,35 x 2,50 m.

 

Stk. 2. Urner kan nedsættes i kistegravstedspladser, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningstiden og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

Fællesgrave

§ 8. På Skovvejens kirkegård findes en fællesgrav for urner. Denne fremstår som græsplæne og er anonym. Der erhverves to urnepladser – den anden urneplads er reserveret til samlever/ægtefælle. 

På Ballerup Kirkegård findes en fællesgrav for urner. Denne fremstår som græsplæne og er anonym. Der erhverves én urneplads.

På Skovvejens kirkegård en fællesgrav for kister. På fællesgrav for kister er det muligt , at få tilladelse til at nedlægge en sten eller tilkøbe vaser på gravpladsen. Valget om der skal nedlægges en sten eller ikke, skal træffes før erhvervelse, da kisteplads tildeles på et særskilt sted på afdelingen for hhv. med og uden sten.

 

Stk. 2. De til begravelser/bisættelser sendte kranse og buketter henlægges efter begravelsen/bisættelsen ved respektive gravsteder eller ved monumentet på urnefællesgraven.

 

Flytning af gravsatte kister/urner

§ 9. Flytning af nedgravede kister må kun finde sted med stiftsøvrighedens tilladelse efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

 

Stk. 2. Kirkegårdsleder kan i særlige tilfælde og efter gældende retningslinjer tillade flytning af nedgravede urner.

 

Nedlæggelse og regulering

§ 10. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder kan kun ske efter udløbet af fredningstiden for den sidste begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Vedligeholdelse af gravsteder

§ 11. På Ballerup Kirkegård er alle gravsteder erhvervet efter 1.1.2000 pålagt tvungen renholdelse i hele brugsperioden.

På Skovvejens kirkegård er alle gravsteder i græs, samt fast anlæg pålagt tvungen renholdelse i hele brugsperioden.

 

Stk.  2. Gravstedsejer er pligtig til at vedligeholde gravstedet således, at graven fremtræder i sømmelig stand. Der må ikke anvendes ukrudtsbekæmpende kemiske midler på kirkegårdene.

 

Stk. 3. Udover de af menighedsrådet anbragte træer, buske og hække, må der ikke plantes træer eller større træagtige buske på gravstederne. Gravstedsejer kan af kirkegårdsleder blive pålagt, at fjerne beplantning, der er til gene for andre gravsteder eller helhedsindtrykket.

 

Stk. 4. Gravstedsejer er ansvarlig for, at de personer, der anvendes som hjælp ved vedligeholdelsen ikke overtræder bestemmelserne i denne vedtægt.

 

Stk. 5. Kirkegården kan påtage sig vedligeholdelse, granpålægning og blomsterplantning af gravsteder. Ønskes vedligeholdelsen udført i hele brugsperioden, betales der for vedligeholdelse m.v. ved oprettelse af et gravstedslegat eller ved betaling en gang årligt.

 

Stk. 6. Hvis gravstedsejer ikke sørger for, at gravstedet holdes i sømmelig stand, kan det ryddes og besås med græs eller grus lægges i resten af brugsperioden.

Eventuelle gravsten, på gravsteder der misligholdes, opbevares i depot indtil fredningstiden udløber.

 

Gravsteders indhegning og mindesmærker

§ 12. Alle gravsteder på kirkegårdene indhegnes som hovedregel med levende hegn og må kun plantes og vedligeholdes af kirkegårdenes medarbejdere. Indhegningen er kirkegårdenes ejendom.

 

Stk. 2. Gravsten må kun anbringes i samråd med kirkegårdslederen. Det er gravstedsejers ansvar at gravsten skal være så forsvarligt funderet, at der ikke kan opstå fare for at gravstenen vælter.

 

Stk. 3. Gravsteder, hvori der er begravet mænd eller kvinder, der har haft særlig betydning for kommunen eller egnen, må når fredningstiden er udløbet, ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse.

 

Stk. 4. Gravsten, som enten kan tjene til kirkegårdenes pryd eller til at bevare mindet om personer der har haft særlig betydning for kommunen eller egnen, må ikke fjernes fra kirkegårdene, men skal - hvis flytning findes nødvendigt - anbringes på et passende sted på kirkegårdene.

 

Stk. 5. Kirkegårdene har intet ansvar for fjernelse af blomster eller anden udsmykning af grave eller for beskadigelse af gravsten, indhegning m.m. som følge af naturbegivenheder, vold eller hændelig skade.

 

D. Takster for leje af gravsteder m.m.

 

§ 13. Taksterne for kirkegårdens ydelser (leje af gravsteder, vedligeholdelse af disse m.m.) er fastsat af menighedsrådet og godkendt af stiftsøvrigheden.

 

E. Øvrige bestemmelser

 

§ 14. Begæring om hensættelse af kister i kirkegårdenes kapel rettes til Ballerup Kirkegårds kontor.

 

Stk. 2. Begravelser/bisættelser kan ikke finde sted på Søn- og helligdage. Begravelser bør så vidt muligt ikke tilrettelægges på lørdage.

 

 

Ballerup Sogns Menighedsråd 2020 - 2024

 

Kjeld Winkler Neumann                         Benny Schmidt Nielsen         Kjeld-Viggo Jørgensen

 

 

Lillian Nielsen                                          Susanne Aarøe                            Rikke Bendix Pedersen

 

 

Inge Meibom                                         Trine S. Brandsborg                      Johanna Røjkjær Daugaard

 

 

Tonny Aagaard Olesen

 

                  

Ordensbestemmelser